Beleidsnota en begroting cultuur bekend

De beleidsnota en de begroting Cultuur voor de periode 2019-2024 zijn bekend.

Decreet Bovenlokale Cultuurwerking

De nota verwijst enkele keren naar het  nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking en de werking van een Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur, met onder meer deze passage: 

“Met de opstart in 2019 van een nieuw decreet op de bovenlokale culturele werking, tekent het Vlaamse cultuurbeleid voor de uitbouw van een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking. Ik zal de samenwerking tussen organisaties en lokale besturen en/of intergemeentelijke samenwerkingen blijven aanmoedigen niet in het minst door de nieuwe werkingstoelagen binnen het decreet vanaf 2020 voor de IGS’en.”

Wat staat er in de begroting? 

Er is een besparing van 6% voorzien op alle subsidies, met af en toe een uitzondering. Op erfgoedsubsidies zal de minister 3% besparen. Projectsubsidies binnen het Kunstendecreet dalen van 8,47 miljoen naar 3,39 miljoen. Voor de bovenlokale subsidielijnen geldt ook een besparing van 6%.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media kan op dit moment nog geen gedetailleerde info geven over de werkingssubsidies en de projectsubsidies.