Woensdag 15 mei was de eerste deadline voor het aanvragen van projectsubsidie in het kader van het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking. Er werden 155 aanvragen ingediend.

Alles over deze projectsubsidielijn vind je hier. Ook een aanvraag indienen? De volgende deadline is 15 november.

Beoordelingsprocedure
De ingediende projecten doorlopen de beoordelingsprocedure. Eerst komt de ontvankelijkheidscontrole: binnen de 10 werkdagen worden aanvragers op de hoogte gebracht of hun project ontvankelijk is.

Projecten die ontvankelijk worden verklaard, worden beoordeeld door een commissie van externe deskundigen. Op basis van de geformuleerde adviezen maakt de administratie een voorstel van beslissing op dat wordt voorgelegd aan de minister van Cultuur. Uiterlijk 5 maand na de uiterste indiendatum (dus uiterlijk 15 oktober) beslist de minister over de toekenning van de subsidies en bedragen.

Gehonoreerde projecten kunnen van start gaan vanaf 1/1/2020. Een voorschot van 90% wordt uitbetaald, de resterende 10% volgt na afloop van het project en het indienen van een verantwoordingsdossier (uiterlijk 1 maand na het einde van het project). Projecten met een subsidiebedragen tot en met 7.000 euro krijgen het saldo integraal uitbetaald.